resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Preview

خلاصه

یک شرکت همیشه باید سعی کند خود را بهبود ببخشد و با نزدیک شدن به 2019، رهبران کسب و کار تصمیم می گیرند که سرمایه گذاری های آنها در سال آینده چه هدفی دارد. ارائه تقویم 2019 ما که 100٪ قابل سفارشی است به شما امکان می دهد تا برد ها و زیان های سال گذشته را ارزیابی کنید، نقشه راه برای 12 ماه آینده ایجاد کنید و استراتژی خود را با دقت دقیق اجرا کنید. همچنین، تکنیک های عملی جدیدی را از "شورای مربیان فوربز" برای اجرا در سال جدید یاد بگیرید.

stars icon
5 questions and answers
info icon

The 2019 Calendar presentation can be customized to fit a company's specific needs by assessing the past year's wins and losses, creating a roadmap for the upcoming 12 months, and executing the strategy with precise accuracy. It's 100% customizable, meaning you can tailor it to reflect your company's goals, strategies, and specific needs. You can also incorporate new actionable techniques from Forbes Coaches Council to further enhance your company's productivity and goal achievement.

The 2019 Calendar presentation can aid in executing your strategy with precise accuracy by providing a structured and customizable platform to assess past performances and plan for the future. It allows you to review the past year's wins and losses, and create a roadmap for the upcoming 12 months. This helps in setting clear goals, planning actions, and tracking progress, thereby ensuring precise execution of your strategy.

The 2019 Calendar presentation can assist in creating a roadmap for the upcoming 12 months by providing a structured format to assess the past year's wins and losses. This can help in identifying areas of improvement and success. The presentation is 100% customizable, allowing you to tailor it to your specific needs and goals. It can also provide actionable techniques to implement in the new year, aiding in the execution of your strategy with precise accuracy.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های اسلاید

از این اسلاید برای معرفی نقشه راه خود استفاده کنید و به کارکنان و ذینفعان خود بگویید که شما الان کجا هستید، تیم شما در سال 2019 به کجا می رود، چگونه به آنجا می رسد و چه ابزارها، منابع و مهارت هایی برای رسیدن به مقصد نهایی نیاز دارند.

resource image

ایجاد جدول زمانی هنگام برنامه ریزی برای سال کسب و کار بسیار حیاتی است. با این اسلاید، شما می توانید یک جدول زمانی تقریبی برای سال آینده ارائه دهید تا همه بدانند نقش آنها چیست و می توانند مسئولیت پذیر باشند.

resource image

فرصت های مهم نقاط تصمیم گیری حیاتی و اتمام وظایف پروژه اصلی در فازهای مختلف پروژه را نشان می دهند. اسلایدها، مانند این یکی، به شما کمک می کنند تا فرصت های مهم را به ذینفعان کلیدی خود ارائه دهید تا آنها را در مسیر درست و مشارکت کننده نگه دارید.

resource image
stars icon
5 questions and answers
info icon

Slides can be an effective tool in communicating milestones to key stakeholders. They provide a visual representation of the project timeline, making it easier for stakeholders to understand the progress and the future direction of the project. They can highlight critical decision points and the completion of major project tasks, keeping stakeholders engaged and informed. Additionally, slides can be used to outline the tools, resources, and skills needed to achieve these milestones, ensuring everyone is aware of their roles and responsibilities.

Milestones in project management play a crucial role. They mark critical decision points and the completion of major project tasks of different project phases. They serve as a signaling system, providing a clear line of sight towards the project goals. They help in keeping the team and stakeholders on track and engaged. They also help in accountability, as everyone knows what their role will be and what they need to achieve.

The key tools, resources, and skills needed to achieve the final destination in a business plan include a clear roadmap, a timeline, and milestones. The roadmap should outline where you are now, where you're going, and how you plan to get there. The timeline provides an approximate schedule for the next year, ensuring everyone knows their role and can be held accountable. Milestones mark critical decision points and the completion of major project tasks, helping to keep stakeholders on track and engaged. Additionally, skills such as strategic planning, project management, and communication are crucial.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up
resource image

برنامه

اینجاست که شما می توانید برای سال کسب و کار پیش رو آماده شوید، براساس حسابداری محرمانه:

  • تیم خود را درگیر کنید - برنامه ریزی کسب و کار باید تلاش تیمی باشد، زیرا بهترین کار به این شکل انجام می شود. "کارکنان کلیدی و مشاوران خود را مانند حسابدار، مربی خود (اگر دارید) و دیگرانی که می توانند به برنامه ریزی معنی دهند، مانند یک متخصص IT اگر تغییرات عمده ای در وب سایت خود را پیش بینی می کنید، درگیر کنید"، تیم حسابداری محرمانه می گوید.
  • کسب و کار خود را مرور کنید - وضعیت فعلی کسب و کار خود را با تمرکز بر سه سوال مهم ارزیابی کنید: چه چیزی در حال حاضر خوب کار می کند؟ چه چیزی کار نمی کند - چه چیزی باید کمتر یا اصلا انجام شود؟ چه چیزی برای آینده کسب و کار بیشترین پتانسیل را دارد؟
  • تصمیم بگیرید در مورد تغییرات - احتمالاً برخی تغییرات مورد نیاز برای اجرا در سال آینده وجود خواهد داشت، مانند تغییر محصولات و خدمات موجود، کاوش در بازارهای جدید یا کانال های توزیع یا حتی تغییر کامل مدل کسب و کار خود. آنها را در تقویم 2019 خود علامت گذاری کنید.
  • ظرفیت را بفهمید - تغییرات احتمالاً نیازمند سرمایه گذاری در مهارت های جدید، محصولات یا خدمات جدید یا سایر منابع خواهد بود. کارشناسان می گویند: "اگر نیاز به تجهیزات جدید یا حتی کارکنان جدید دارید، از حسابدار خود برای تکمیل تجزیه و تحلیل بازگشت سرمایه (ROI) کمک بگیرید.شما باید بدانید که چقدر کسب و کار اضافی باید ایجاد شود تا بازپرداخت منطقی داشته باشد و همچنین اینکه چگونه کسب و کار می تواند به وسایل مورد نیاز برای رشد دسترسی پیدا کند."
  • همه را درگیر کنید - هدف های پایان سال را تعیین کنید و به عقب کار کنید تا سنگ های پلی را ایجاد کنید که شما را به آنجا می برد. اما مهم تر از همه، مطمئن شوید که همه در شرکت شما با ارتباط برقرار کردن استراتژی و برنامه به آنها، درگیر هستند.
  • برنامه ریزی و پیگیری کنید - "اهداف کسب و کار جدی گرفته نمی شوند مگر اینکه شما تاریخ های منظمی را برای بررسی پیشرفت تعیین کنید - مانند هر 90 روز،" متخصصان می گویند، "هنگامی که مردم می دانند که شما در این جلسات پیشرفت، آنها را به حساب می آورید، آنها بیشتر متحمل می شوند تا برنامه ریزی شما را در مسیر نگه دارند.
stars icon
5 questions and answers
info icon

A major website overhaul can contribute to business growth and development in several ways. Firstly, it can improve the user experience, making it easier for customers to navigate and find what they're looking for. This can lead to increased customer satisfaction and loyalty. Secondly, a website overhaul can improve your site's SEO, making it more visible in search engine results and attracting more visitors. Thirdly, it can enable the integration of new technologies and features, such as e-commerce capabilities or a blog, which can drive more traffic and generate additional revenue. Lastly, a refreshed and modern website can enhance your brand's image and credibility, which can attract more customers and potential business partners.

Figuring out capacity when planning for business changes is crucial as it helps determine the resources needed to implement the changes. It involves assessing the current state of the business and identifying the skills, products, or services required for the changes. This process ensures that the business is prepared and equipped to handle the changes, thereby increasing the chances of successful implementation and minimizing potential disruptions.

Changes in products, services, or business models can be effectively implemented in a new year by following a few steps. First, involve your team in the planning process. This includes key staff and advisors who can contribute meaningfully to the planning. Second, review your business. Assess what's working well, what's not, and what has the most business potential for the future. Third, decide on the changes that need to be made and mark them on your calendar. This could involve adapting your existing products and services, exploring new markets or distribution channels, or even changing your business model entirely. Lastly, figure out the capacity. Changes will likely require investment in new skills, new products or services, or other resources.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up
resource image
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

مشاوره کارشناسان

کارشناسان از "شورای مربیان فوربس" تکنیک های عملی را برای رهبران کسب و کار ارائه می دهند تا به برنامه های تقویم 2019 خود اضافه کنند و اجرا کنند:

با خودتان صادق باشید - Joynicole Martinez، The Alchemist Agency

"سخت ترین بخش تعیین هدف، واقع بین بودن است. تبدیل هر رویا به اهداف آسان است، اما تبدیل این اهداف به دستاوردها از آسانی دور است. هنگام برنامه ریزی برای سال جدید واقع بین باشید. نقش هایی که به طور خودکار زمان و توجه می گیرند را در نظر بگیرید و حتماً بازیابی و استراحت را در برنامه خود در نظر بگیرید.این کار زمان 'باز' شما را برای کار تصفیه می کند و اهداف را واقعاً قابل دستیابی می کند،" مارتینز می گوید.

stars icon
5 questions and answers
info icon

Martinez advises to be realistic when planning for the new year. He suggests considering roles that automatically take time and attention and incorporating recovery and relaxation. This approach will refine your 'open' time for work and make goals truly achievable.

The 2019 Calendar presentation can help increase productivity by providing a structured and organized way to set and track goals. It allows for realistic planning by considering roles that take time and attention, and incorporating recovery and relaxation. This helps refine 'open' time for work and makes goals truly achievable.

Some common mistakes people make when setting goals for the new year include setting unrealistic goals, not considering roles that automatically take time and attention, and not incorporating recovery and relaxation time. It's important to be realistic when planning for the new year and to make sure your goals are truly achievable.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

تجزیه و تحلیل SWOT خود را انجام دهید - لورن مارگولیس، آموزش و موفقیت رهبری LLC

"علاوه بر تعیین استراتژی کسب و کار برای سال جدید، مطمئن شوید که استراتژی رهبری خود را با انجام یک تجزیه و تحلیل SWOT شخصی تعیین کنید. از همکاران مورد اعتماد و بی طرف بپرسید: قوی ترین نقاط رهبری من چیست؟ ضعف های برتر من چیست؟ فرصت های رشد من چیست؟ تهدیدات داخلی (روحیه) و خارجی (بازار) به موفقیت من چیست؟ اهداف خود را بر اساس بازخورد برنامه ریزی کنید،" مارگولیس توصیه می کند.

stars icon
5 questions and answers
info icon

Planning your goals based on feedback from trusted colleagues is important because it provides an objective perspective on your strengths, weaknesses, opportunities, and threats. This feedback can help you identify areas for improvement and growth, and can guide your goal-setting process to ensure that your goals are realistic, achievable, and aligned with your personal and professional development needs.

Internal and external threats can significantly impact your success as a leader. Internal threats often relate to personal weaknesses or mindset issues, such as lack of confidence, poor communication skills, or inability to adapt to change. These can hinder your ability to lead effectively, make sound decisions, and build strong relationships with your team. External threats, on the other hand, are factors outside your control, such as market competition, economic downturns, or changes in regulations. These can disrupt your business strategy and require you to adapt quickly to ensure the survival and growth of your organization.

One effective way to identify your top leadership strengths and weaknesses is by conducting a personal SWOT analysis. This involves asking yourself or getting feedback from trusted, objective colleagues on your top leadership strengths and weaknesses. Additionally, you should identify your growth opportunities and the internal (mindset) and external (marketplace) threats to your success. Based on this feedback, you can plan your goals.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

زمانی برای خود بازتاب بگیرید - پالنا نیل، دکترا

دکتر نیل می گوید: "حیاتی است که رهبران زمانی را برای بازتاب بر سال گذشته در رابطه با اهداف، اقدامات، ارزش ها، موفقیت ها و البته "بهترین" شکست های 2019 خود بگذرانند! این هدیه زمان برای خود بازتاب، رهبران را قادر می سازد تا از آنچه دست یافته و نیافته اند مرور کنند و به آنها کمک می کند تا تجربیات را متوقف و تجمیع کنند تا بیاموزند و بر تحقق بیشتر آنچه در سال آینده مورد تمایل است تمرکز کنند."

stars icon Ask follow up

تقویت برنامه ریزی استراتژیک - مارسا فریدمن، Executive Cat Herder

فریدمن می گوید: "تنظیم میله بیش از حد برای سازمان شما می تواند باعث شود تیم شما احساس ناکافی کند. فراموش نکنید که به تیم خود بگویید چه چیزهایی مهم هستند - و چه چیزهایی می توانند بر اساس نیاز کسب و کار تغییر کنند.

چشم خود را روی سه افق نگه دارید - گابریلا گودارد، آکادمی رهبری Brainsparker

"مدل سه افق توسعه یافته توسط Baghai، Coley و White در Alchemy of Growth راه عالی برای رهبران برای شروع سال 2020 با وضوح، انگیزه و هیجان است. در افق اول، شما در مورد کسب و کار اصلی خود و چگونگی گسترش آن واضح هستید. در افق دوم، شما متمرکز بر چه جنبه هایی از کسب و کار خود را برای رشد ساخته اید. و در افق سوم، شما در حال بررسی ایده های جدیدی هستید که آینده شما را شکل می دهد،" گودارد می گوید.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download