resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Explainer

Preview

خلاصه

چگونه می توانید بفهمید که یک ایده محصول موفق خواهد بود یا نه؟ ارائه محصول حداقل قابل قبول (بخش 2) ما، که می توانید آن را دانلود و مطابق با نیازهای محصول خود سفارشی کنید، راهنمایی از مرحله اولیه تقسیم وظایف تا توسعه و اجرای MVP ارائه می دهد. مهمتر از همه، شامل معیارهای ستاره شمالی است که در نهایت می تواند تعیین کننده موفقیت MVP باشد.

stars icon
Questions and answers
info icon

Some examples of products that started as an MVP include Facebook, Uber, Airbnb, and Dropbox. These companies initially launched with minimal features to test the market response and then gradually added more features based on user feedback.

Some strategies for aligning stakeholders in the process of MVP development include: setting clear expectations, involving stakeholders in the planning and decision-making process, regularly communicating progress and updates, and using data and metrics to guide decisions and demonstrate progress.

To customize a presentation to fit specific product needs, you should first understand the product thoroughly. Identify its unique features, benefits, and potential challenges. Then, tailor your presentation to highlight these aspects. Use visuals and real-life examples to make your points more relatable. Also, consider your audience's needs and expectations. What information will they find most useful or compelling? Incorporate this into your presentation. Lastly, always be prepared to answer questions and provide additional information as needed.

View all questions
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

کارهایی که باید انجام شود (JTBD)

چارچوب کارهایی که باید انجام شود برای درک نقاط ضعف مشتری و هدایت فرآیند مغز فراگیر بسیار مفید است. JTBD نیازهای مشتری را بر اساس هر نوع کاربر و شرایط و موقعیت های آن تعریف و سازماندهی می کند. مثال اینجا سه مسیر را برای سه نوع کاربر نشان می دهد که اهداف و JTBD آنها ممکن است متفاوت باشد.

resource image

این برای محصولاتی که دو یا بیشتر نوع مشتری متفاوت دارند، مانند یک برنامه بازار مانند Airbnb که میزبانان و مسافران هستند که هر دو باید خدمات ببینند، مفید است. طرح بندی با توجه به تکامل یک محصول، از ابتدای ابتکار، تا اولین محصول قابل آزمایش و تکرارهای متعدد آن، تا MVP، و در نهایت، تا یک محصول بیشتر پرورش یافته که توسط جمعیت دوست داشته می شود، در نظر گرفته شده است.

stars icon
Questions and answers
info icon

The MVP (Minimum Viable Product) model can be adapted for different industries by identifying the core features that meet the basic needs of the target customers in that industry. It's about understanding the unique needs and behaviors of the customers in a specific industry and building a product that addresses those needs with the least amount of features. This allows for quick testing and iteration based on user feedback. The MVP model is flexible and can be applied to any industry, from tech startups to manufacturing to service industries.

The MVP (Minimum Viable Product) model can be applied to non-tech products in a similar way as it is applied to tech products. It involves identifying the core features that will address the customers' needs and creating a simple version of the product that includes these features. This MVP is then released to a small group of people to gather feedback and understand how it can be improved. This process is repeated, with improvements being made in each iteration, until a product that is loved by the crowd is developed.

Some common mistakes in the development of a MVP include not clearly defining the target audience, not focusing on the core features that solve the main problem, overcomplicating the design, not testing the product with real users, and not taking into account the feedback from the users.

View all questions
stars icon Ask follow up

توسعه MVP

محدوده محصول

بعد از آن، وقت آن رسیده است که محدوده MVP خود را تعریف کنید تا از افزایش حوزه جلوگیری کنید. این اسلاید ویژگی های مشخصی برای راه اندازی MVP بر اساس داستان های کاربر تعریف می کند. ردیف بالا جریان کاربر حیاتی را نشان می دهد.

این سفری است که کاربران باید برای رسیدن به کارهایی که باید انجام دهند، طی کنند. بدون این جریان کاربر، محصول کاربردی وجود ندارد. هر چه بیشتر در نمودار باشد، ویژگی مهمتر است. از این فهرست، خط MVP را برای ویژگی های حیاتی برای کاربردی بودن محصول بکشید. هر چیزی که در زیر آن است باید برای آینده نگه داشته شود.

resource image

درخت MVP

resource image

به طور سنتی مدیران محصول از یک بوم محصول استاندارد به عنوان طرح MVP استفاده کرده اند. تصویرسازی جایگزین درخت MVP است که فراتر از ویژگی ها حرکت می کند تا بسته کاملی از چگونگی بازاریابی یک MVP را برجسته کند.

resource image

درخت MVP معمولاً شامل مشتریان هدف برای بازاریابی، کانال هایی که باید استفاده شود و چگونگی تحویل آن، هر استراتژی CRM پس از فروش و هر چیزی که برای راه اندازی محصولی خوب برنامه ریزی شده است، می شود.

stars icon
Questions and answers
info icon

Some best practices for using an MVP tree in product management include: identifying the target customers, determining the channels to use for marketing and delivery, planning a post-sales CRM strategy, and ensuring a well-planned product launch. It's also important to remember that the MVP tree is not just about features, but about the whole package of how to market an MVP.

An MVP (Minimum Viable Product) tree can help in the identification of North Star metrics by providing a comprehensive view of the product's key components and strategies. It includes target customers, marketing channels, delivery methods, and post-sales CRM strategy. By analyzing these elements, product managers can identify the most critical metric that directly reflects the value that the product delivers to customers, which is the North Star metric.

The MVP (Minimum Viable Product) tree plays a crucial role in the overall product management process. It is an alternate visualization to the standard product canvas, focusing not just on the features of the product, but the entire package of how to market the MVP. The MVP tree typically includes the target customers, the marketing channels to be used, the delivery method, any post-sales CRM strategy, and all other elements necessary for a well-planned product launch.

View all questions
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

ارزیابی محصول

گزارش آزمایش مفهوم

حالا، وقت آن رسیده است که برنامه ای برای تایید اینکه آیا MVP کار می کند یا نه، توسعه دهید. این اسلاید گزارش آزمایش مفهوم، یافته هایی را بر اساس نتایج از مصاحبه با شرکت کنندگانی که شما برای دریافت بازخورد در مورد تکرار اولیه جذب می کنید، برجسته می کند. در این مثال، سه مفهوم رقابتی وجود دارد که برای آزمایش آبها استفاده می شوند.

stars icon Ask follow up
resource image

بر اساس پاسخ‌ها و واکنش‌های شرکت‌کنندگان در مصاحبه، به نظر می‌رسد که مفهوم 3 عملکرد خوبی داشته است، در حالی که مفهوم 2 آنقدر محبوب نبود. احساس راحتی در افزودن یا حذف نمودارهای میله‌ای بر اساس تعداد مفاهیمی که تیم شما در نظر می‌گیرد. در سمت چپ، خلاصه‌ای از بینش‌هایی که می‌توان از نتایج آزمون استخراج کرد را بنویسید و آن‌ها را به عنوان توصیه‌هایی برای مراحل بعدی با ذینفعان به اشتراک بگذارید.

stars icon Ask follow up

تست اعتبارسنجی

با MVPها، خطای تفسیر فقط نتایج آزمون‌هایی که به نظر می‌رسد موفقیت در راه‌اندازی را نشان می‌دهند، آسان است. برای جلوگیری از این سوگیری، مطمئن شوید که معیارهای دقیق موفقیت را قبل از انجام هر آزمون تعریف کنید.

resource image
resource image

این معیارهای ستاره شمالی نتیجه اعتبارسنجی را تعیین خواهند کرد. حتی اگر معیارهای دیگری وعده‌دهنده به نظر برسند، نباید اعداد ستاره شمالی را بازنویسی کنند. اسلاید بالا معیارهای اعتبارسنجی را که تیم محصول قبلاً توافق کرده است، برجسته می‌کند، با فضایی در پایین برای ردیابی بهبود نسبت به تکرارهای قبلی.

پذیرش و بلوغ

منحنی پذیرش محصول

در مورد اجرا و توسعه هر محصول، این منحنی پذیرش به تیم محصول اجازه می‌دهد که دقیقاً بفهمد محصول آن‌ها در بازار کجا قرار دارد.آیا هنوز در بازار مرحله اولیه هستیم، یا از چاه به بازار اصلی گذشته ایم؟ آیا در حال رشد به سمت بلوغ است، یا در حال سقوط به فراموشی است؟ داده هایی که تا به حال به دست آورده اید را در ستون سمت چپ وارد کنید تا پیشرفت تا کنون را نشان دهید.

stars icon Ask follow up
resource image

چرخه MVP

چرخه MVP یک فرآیند توسعه چابک را دنبال می کند، که با تکرار سریع مشخص می شود. این اسلاید به شما کمک می کند تا مکان خود را در فرآیند توسعه نقشه برداری کنید، تا تیم کلی در یک صفحه باشد. زیرا با تمام رفت و آمد، موارد می تواند کمی پیچیده شود.

resource image

براساس فکر طراحی، با تعریف یک نیاز کاربری واضح شروع کنید، سپس تحقیق کنید، مشاهده کنید و بینش ها را اولویت بندی کنید. پس از این مرحله تولید کننده، ایده ها را به فرضیات قابل آزمایش و راه حل های احتمالی تنگ کنید. با ورود یادگیری های جدید، آزمایش و تصفیه را ادامه دهید.

تجزیه و تحلیل خروج مشتری

پس از راه اندازی MVP، از یک جدول تجزیه و تحلیل خروج مشتری استفاده کنید تا کاربران را به گروه ها تقسیم کنید و نگهداری را پیگیری کنید. برای مثال، در 22 مارس، 113 کاربر پیوستند و در پایان روز اول، 98٪ باقی ماندند. در پنجمین روز، حدود 20٪ باقی ماندند. معمولاً، هر چه زمان بیشتری می گذرد، کاربران بیشتری از دست می روند. اما تا یک نقطه، این نرخ های خروج باید ثابت شوند. در غیر این صورت، ممکن است زمان بازنگری محصول و بازگشت به تخته نقاشی باشد.

stars icon Ask follow up
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download