resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Preview

خلاصه

یک مدیر پروژه از چه چیزی رویا می کند؟ فرصت هایی برای سازماندهی ساده تر، دقت بیشتر در تخمین ها، کمتر نیاز به پیگیری، و مسئولیت پذیری و دیدگاه بهتر از جمله رویاهای رایج هستند، بر اساس نظر بسیاری از مدیران پروژه. ارائه رویای مدیر پروژه ما می تواند به شما کمک کند تا در مورد معیارهای پروژه، پیشرفت و شاخص های عملکرد کلیدی (KPIs) به طور مناسب گزارش دهید، زیرا تمام مراحل اساسی یک پروژه را پوشش می دهد و حتی ابزارهای ضروری برای اتمام آن را نیز ذکر می کند.

stars icon
51 questions and answers
info icon

There are several ways to report on Key Performance Indicators (KPIs) in project management. These include using project management software, creating dashboards, using scorecards, and generating reports. Project management software often has built-in tools for tracking and reporting on KPIs. Dashboards provide a visual representation of KPIs and can be easily updated and shared. Scorecards are a more traditional method of reporting on KPIs and involve manually tracking and reporting on metrics. Reports can be generated on a regular basis to provide a detailed overview of KPIs.

Some other ways to ensure less need for follow-up in project management include setting clear expectations from the beginning, maintaining open communication with all stakeholders, using project management tools to track progress and tasks, and regularly reviewing and updating the project plan. It's also important to have a strong project team with clearly defined roles and responsibilities, and to provide regular training and support to help them perform their tasks effectively.

There are several ways to simplify the organization of a project. These include: using project management software to track progress and manage tasks, breaking down the project into smaller, manageable tasks, setting clear roles and responsibilities for team members, using visual tools like Gantt charts or Kanban boards to visualize the project timeline and progress, and regularly reviewing and adjusting the project plan as necessary.

View all 51 questions
stars icon Ask AI
info icon

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های اسلاید

بودجه ها حیاتی هستند زیرا تامین مالی پروژه های شما را هدایت می کنند. با این اسلاید، شما می توانید جدول بودجه خود را به ذینفعان خود ارائه دهید. حتماً به داده های تاریخی و تجزیه و تحلیل داده ها اشاره کنید و از نظرات کارشناسان خود استفاده کنید.

resource image

از این اسلاید برای بحث در مورد دیدگاه "امروز در مقابل فردا" پروژه استفاده کنید. تمام اهدافی را که تیم شما قصد دارد برای دستیابی به آنها فهرست کنید. همیشه اطمینان حاصل کنید که اهدافی که تعیین می کنید خاص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، واقع بینانه و زمان بندی شده باشند.

resource image

از این اسلاید برای بحث در مورد نمودار گانت پروژه خود استفاده کنید. نمودار گانت راه مطمئنی برای تخصیص وظایف، شناسایی تأثیر تاخیرات در ابتدا، بهبود هماهنگی تیم شما، نظارت بر نقاط عطف و کنترل جریان کار و تحویل ها است.

resource image
stars icon
50 questions and answers
info icon

In project management, controlling the workflow and deliverables can be effectively done by using a Gantt chart. This tool allows you to assign tasks, identify the impact of delays early, improve your team's coordination, monitor milestones, and control the workflow and deliverables. It's a reliable way to keep track of the project's progress and ensure that all tasks are completed on time and within the set budget.

You can monitor milestones in project management by using a Gantt chart. It is a reliable way to assign tasks, identify the impact of delays early, improve your team's coordination, monitor milestones and control the workflow and deliverables.

Improving team's coordination in project management can be achieved by using tools like a Gantt chart. This tool helps in assigning tasks, identifying the impact of delays early, monitoring milestones, and controlling the workflow and deliverables. It's a reliable way to improve coordination and ensure that everyone is on the same page regarding the project's progress and expectations.

View all 50 questions
stars icon Ask AI
info icon

بررسی کلی

مدیران پروژه بیشترین مشکل را با چالش های زیر دارند، بر اساس ابزار حل مدیریت پروژه، Hydra:

 1. برنامه ریزی و سازماندهی – به خصوص وقتی با فریلنسرهای از راه دور و ارائه دهندگان خدمات خارجی سر و کار دارید، برنامه ریزی و ردیابی وظایف می تواند پیچیده باشد. "ابزارهای سازمانی، مانند ابزارهای مدیریت منابع یا برنامه ریزی ظرفیت، کمک می کنند تا تیم ها بدون نیاز به نظارت مداوم یک مدیر پروژه یا یادآوری هر مورد عملی که به یک همکار واگذار شده است، در هدف بمانند و سازماندهی شوند،" کارشناسان می گویند.
 2. دقت تخمین – تخمین های دقیق میزان سودآوری کلی پروژه را تعیین می کنند و به دستیابی به ROI کمک می کنند. برای تولید تخمین های دقیق پروژه، بر داده های خود و کیفیت داده ها تکیه کنید.
 3. نیاز مداوم به پیگیری – پیگیری هر عضو تیم، به خصوص کسانی که خارج از محل کار کار می کنند و ارائه دهندگان خدمات ثالث، دشوار است. کارشناسان می گویند: "مدیران پروژه باید اطمینان حاصل کنند که فرآیند پیگیری آسان برای مقابله با آن می شود. [...] استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین می تواند دارایی برای این موضوع باشد، که به مدیران پروژه اجازه می دهد هم زمان و هم کارایی را صرفه جویی کنند."
 4. تخصیص مسئولیت – هیچ کس دوست ندارد که احساس مسئولیت برای چیزهایی کند که می توانند در یک پروژه اشتباه بروند.این بدان معنی است که مدیران پروژه باید توانایی تخصیص مسئولیت به همکاران خود را بدون هیچ گونه اشتباه درکی داشته باشند.
 5. ارزیابی - ارزیابی باید با شواهد و تجزیه و تحلیل های پشتیبانی شود. ارزیابی دقیق نقش و کار فرد با تأیید معتبر یکی از مسئولیت های اصلی مدیر پروژه است.
 6. ارائه بازخورد - ارائه بازخورد صادقانه می تواند برای مدیران پروژه که از مواجهه با مشکلات اجتناب می کنند، دشوار باشد. گفتن به کسی که باید عملکرد خود را بهبود بخشد آسان نیست و برای موثر بودن، باید به شکل صحیح انجام شود.
 7. دقت در تخمین دیداری - داشتن دید از منابع پروژه، وظایف فردی و پروژه در کل، کار مدیر پروژه را آسان تر می کند. "داشتن یک مکان فردی که اطلاعات در آن ذخیره می شود، روش فوق العاده ای برای پیگیری پیشرفت وظایف و اطلاع رسانی به شرکت کنندگان در مورد تغییرات در یک زمان است،" کارشناسان توصیه می کنند.
stars icon
50 questions and answers
info icon

The key factors that determine the overall profitability of a project include accurate estimation, effective planning and organization, and efficient follow-up. Accurate estimation is crucial as it determines the return on investment (ROI). Effective planning and organization, especially with remote freelancers and outsourced providers, can ensure teams stay on target without requiring constant supervision. Efficient follow-up with each team member, particularly those working offsite and third-party service providers, is also essential.

Project managers can ensure effective communication with third-party service providers by using organizational tools for effective resource management and capacity planning. These tools help to keep teams organized without requiring constant supervision. Additionally, the use of online project management software can be an asset for easy follow-up with each member of the team, particularly those working offsite and third-party service providers.

Some of the challenges of managing a project with offsite team members include planning and organization, estimation accuracy, and the constant need to follow-up. Planning and organization can be complicated, especially when dealing with remote freelancers and outsourced providers. Precise estimates determine the overall profitability of the project and help to achieve ROI. Keeping up with each member of the team, particularly those working offsite and third-party service providers is tricky.

View all 50 questions
stars icon Ask AI
info icon
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

کاربرد

Projectmanager.com یک بررسی از فرآیند برنامه ریزی و اجرای پروژه کامل را ارائه می دهد، که شامل سه فاز اصلی است:

 • فاز برنامه ریزی - این فاز نیاز به ایجاد یک لیست وظیفه، تهیه بودجه، توسعه یک برنامه مدیریت ریسک، ساخت برنامه پروژه و تخصیص وظایف دارد.
 • فاز اجرا - شامل مدیریت وظیفه، زمان، هزینه، کیفیت، تغییر، تهیه و تدارک، همکاری، نظارت، کنترل و گزارشگری است.
 • فاز بستن - فاز آخر مدیریت پروژه با انتقال تحویل، تأیید اتمام، بررسی اسناد، آزاد کردن منابع و پس از مرگ مواجه است.
stars icon
50 questions and answers
info icon

Monitoring and controlling tasks in the execution phase of a project is necessary to ensure that the project is on track in terms of time, cost, quality, and resources. It allows for early detection of any issues or deviations from the plan, enabling timely corrective actions. It also facilitates effective collaboration and communication among team members, and provides valuable data for reporting and decision-making.

Collaboration in the execution phase of project management is crucial as it ensures effective task, time, cost, quality, change, procurement and resource management. It facilitates monitoring, control, and reporting, leading to successful project completion.

The closing phase of project management ensures the successful completion of a project by dealing with deliverables transfer, completion confirmation, documentation review, resources release and post-mortem. This phase ensures that all the tasks have been completed, all the deliverables have been handed over, and all the resources have been released. It also involves a review of the project documentation and a post-mortem to learn from the project.

View all 50 questions
stars icon Ask AI
info icon
resource image
resource image

آمار

ارتباطات ضعیف کسب و کارهای کوچک با کمتر از 100 کارمند را سالانه 420,000 دلار و شرکت هایی با بیش از 100,000 کارمند - بیش از 62 میلیون دلار در سال، در هر کسب و کار نرم افزار مشاور، Saaslist هزینه می کند. تیم Saaslist آماری را گردآوری کرد که بسیاری از وضعیت صنعت مدیریت پروژه در سال 2020 را نشان می دهد. در اینجا برجسته ها هستند:

stars icon Ask AI
info icon
 • چالش های مدیریت پروژه کسب و کارها را برای هر 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری در یک پروژه 109 میلیون دلار هزینه می کند
 • 44٪ از مدیران پروژه در حال حاضر از نرم افزار مدیریت پروژه استفاده نمی کنند
 • 76٪ از مدیران اجرایی می گویند ابزارهای مدیریت پروژه چابک خواهند بود
 • دوشنبه.com توسط بیش از 100,000 تیم در 201 صنعت استفاده می شود
 • Google، Yelp، Deloitte و Airbnb همه کاربران Asana هستند
 • Basecamp در سال 2020 بیش از سه میلیون کاربر را عبور کرد
 • بیش از 20,000 شرکت در حال حاضر از Wrike استفاده می کنند، از جمله Hootsuite و L'Oreal
 • 66% شرکت هایی که از نرم افزار مدیریت پروژه استفاده می کنند، پروژه ها را در بودجه اصلی خود تکمیل کردند، در مقایسه با 47% کسب و کارهایی که بدون ابزار مدیریت پروژه فعالیت می کنند
 • یک در شش پروژه IT هزینه بیش از حد 200% دارد
 • پروژه های IT با بودجه حداقل 1 میلیون دلار 50% بیشتر احتمال دارد که در دستیابی به اهداف تجاری شکست بخورند
 • 41% کسب و کارهایی که نرخ شکست بالایی در پروژه دارند، عدم مشارکت افراد بالادستی در مدیریت پروژه را مقصر می دانند
 • 41% سازمان هایی که عملکرد ضعیف پروژه را گزارش می کنند می گویند که از مدیریت پروژه و حامیان پروژه پشتیبانی کافی نمی گیرند
 • شرکت هایی که عملیات مدیریت پروژه را توسعه می دهند، 28 برابر پول بیشتری را نسبت به کسانی که این کار را نمی کنند، صرفه جویی می کنند
 • 47% شرکت هایی که از نرم افزار مدیریت پروژه استفاده می کنند می گویند که این نرم افزار تاثیر مثبتی بر دقت برآوردهای هزینه پروژه داشته است
 • نرم افزار مدیریت پروژه در میانگین سالانه 498 ساعت زمان کارمند را صرفه جویی می کند
 • 61% شرکت هایی که از ابزارهای مدیریت پروژه استفاده می کنند، پروژه ها را به موقع تکمیل کردند، در حالی که فقط 41% از کسانی که از آنها استفاده نمی کنند، این کار را انجام دادند
 • 50% مدیران پروژه حداقل یک روز کاری کامل را صرف تهیه دستی به دستی گزارشات KPI پروژه می کنند
 • 80% کارمندان نیمی از هفته کاری خود را بر روی "بازکاری" که ناشی از ارتباطات ضعیف است، صرف می کنند
 • نزدیک به 46% رهبران تیم می گویند که رسیدن به مهلت های پروژه بزرگترین مشکل آنهاست
 • ردیابی زمان دومین ویژگی مورد درخواست در مدیریت پروژه است
 • 56% شرکت ها فقط از یک نرم افزار مدیریت پروژه استفاده می کنند
 • 88% کارمندان از راه دور با رهبری ناپایدار و ارتباطات نادرست با سایر اعضای تیم روبرو هستند
 • 83% کارمندان گزارش می کنند که از حجم بالای ایمیل ها خسته شده اند
 • 73% کارمندان گزارش می کنند که خستگی کاری دارند
 • 20% کارمندان بار کاری غیرقابل مدیریت را به عنوان علت اصلی خستگی کاری می برند
 • فقط 21% شرکت ها سیستم های استاندارد مدیریت پروژه مانند waterfall و agile را در محل کار دارند
stars icon Ask AI
info icon

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download