resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Preview

خلاصه

آیا می خواهید کار شما نه تنها متمایز شود بلکه در ذهن مخاطبانتان بماند؟ تصاویری که قابل یادآوری هستند می توانند ارائه های شما را نسبت به بدون آنها بیشتر تاثیرگذار و انگیزشی کنند. با مجموعه پس‌زمینه‌های ویدیویی (بخش 5) ما، از تصاویری که بر اساس موضوعات پیشنهادی و مرتبط با سال 2022 انتخاب شده اند، انتخاب کنید. این پس زمینه ها محتوای شما را با داستان سرایی تصویری تکمیل می کنند که اثبات شده است کمک می کند مدیران حداقل 65٪ از آنچه یاد می گیرند را به یاد داشته باشند.

stars icon
5 questions and answers
info icon

The statistic that executives remember at least 65% of what they learn through visual storytelling is significant because it highlights the power of visual aids in communication and learning. Visual storytelling can make information more digestible and easier to remember, which is particularly important in business settings where complex ideas are often discussed. This statistic underscores the importance of incorporating visual elements into presentations to ensure the information is retained by the audience.

The use of thematically curated visuals in presentations contributes to making them memorable by enhancing the audience's ability to understand and retain the information being presented. Visuals can help to simplify complex information, making it easier to digest. They also add an element of interest, which can keep the audience engaged and attentive. Furthermore, visuals can evoke emotions, which has been shown to improve memory recall. Lastly, thematically curated visuals ensure a consistent and relevant visual narrative throughout the presentation, which can help to reinforce the key messages.

The suggested and relevant topics for video backgrounds in 2022 could include themes related to current global trends, such as sustainability, diversity and inclusion, remote work, digital transformation, and mental health. Other popular themes could be based on aesthetics like minimalism, abstract art, or nature-inspired visuals. It's also important to consider the context of the presentation, the audience, and the message you want to convey when choosing a video background.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های ابزار

گزارش پایداری

به گفته رویترز، سهام شرکت هایی که در زمینه پایداری امتیاز بالایی دارند در سال 2021 به سوددهی رکورد رسیدند زیرا شاخص رهبران ESG جهان MSCI تا اواسط دسامبر 23٪ افزایش یافت. این بیشترین سود سالانه آن بود. در مقایسه با بازده 14.4٪ شاخص جهانی MSCI، افزایش آگاهی و علاقه سرمایه گذاران در این سال تاثیر قابل توجهی ایجاد کرد. و از آنجا که بلومبرگ پیش بینی می کند دارایی های ESG جهانی تا سال 2025 بیش از 53 تریلیون دلار برسد، پایداری قطعاً در اینجا برای ماندن است - پس فرصتی را برای تبلیغ تلاش های شرکت خود در این زمینه از دست ندهید. (اسلاید 4)

stars icon
5 questions and answers
info icon

Investor awareness and interest in sustainability have significant implications for businesses and the stock market. As investors become more conscious of environmental, social, and governance (ESG) factors, they are increasingly investing in companies that rate highly on sustainability. This trend has led to record gains for such companies, as evidenced by the 23% rise in the MSCI World ESG Leaders' index in 2021. Furthermore, with global ESG assets projected to surpass $53 trillion by 2025, this interest in sustainability is not just a passing trend but a long-term shift in investor behavior. Therefore, companies that prioritize sustainability are likely to attract more investment and achieve higher market performance.

Companies can promote their sustainability efforts in several ways. Firstly, they can integrate sustainability into their business strategy and communicate this to their stakeholders. This can be done through annual sustainability reports, press releases, and dedicated sections on their websites. Secondly, they can engage with their customers through marketing campaigns that highlight their commitment to sustainability. Thirdly, they can participate in sustainability-related events and forums to showcase their efforts. Lastly, they can seek recognition through sustainability awards and certifications, which can enhance their reputation and credibility.

Bloomberg projects that global ESG (Environmental, Social, and Governance) assets will surpass $53 trillion by 2025.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up
resource image

بازارهای نوظهور

به نظر می رسد سال 2021 برای بازارهای نوظهور به خوبی پایان نیافته است. Barrons گزارش داد که ETF بازارهای نوظهور MSCI iShares از 1 ژوئیه 12٪ از ارزش خود را از دست داد. این نسبت به S&P 500 است که 9٪ افزایش یافت. این بیشتر به دلیل تورم جهانی است که باعث افزایش نرخ های بهره می شود، بازیابی های متناوب از بیماری و اصلاحات در بازارهایی مانند چین. با این حال، نیمه دوم سال 2022 توسط بسیاری به عنوان یک فرصت برای بازارهای نوظهور دیده می شود هنگامی که تورم به اوج خود می رسد و فدرال رزرو آمریکا م straitens. بازارهای نوظهور سپس برای سرمایه گذاران و کسب و کارها جذاب تر می شوند. بنابراین، بازارهای نوظهور یک موضوع داغ برای در نظر گرفتن در ارائه ها و استراتژی های رشد شما برای نیمه دوم سال 2022 است. (اسلاید 8)

stars icon
4 questions and answers
info icon

Emerging markets can be incorporated into growth strategies for the second half of 2022 by focusing on the potential advantages they offer. As global inflation peaks and the US Federal Reserve tightens, these markets are expected to become more attractive to investors and businesses. Companies can leverage this by investing in these markets, forming partnerships with local businesses, or expanding their operations to these regions. It's also important to stay informed about the economic and political developments in these markets, as they can significantly impact business strategies.

Emerging markets are considered attractive to investors and businesses for several reasons. Firstly, they often offer higher growth potential than developed markets. This is because they are usually in a phase of rapid industrialization and development, which can lead to high economic growth rates. Secondly, they provide diversification benefits. Investing in emerging markets can help to spread risk as these markets may not be closely correlated with developed markets. Thirdly, they may offer attractive valuations. Companies in emerging markets may be undervalued compared to their counterparts in developed markets, providing opportunities for investors to buy at lower prices and potentially earn higher returns. Lastly, as these markets develop and mature, there can be significant opportunities for businesses to enter and establish a presence, gaining early mover advantage.

The expectations for emerging markets in the second half of 2022 are generally positive. Many experts believe that emerging markets will become more attractive to investors and businesses once global inflation peaks and the US Federal Reserve tightens its policies. This is because these factors are expected to drive up interest rates, which can make investments in emerging markets more profitable. However, these predictions are subject to various global factors, including the ongoing recovery from the pandemic and reforms in markets like China.

View all 4 questions
stars icon Ask follow up
resource image

تحول دیجیتال

از زمان شیوع بیماری، تحول دیجیتال جهانی بسیار رشد کرده است. شرکت مشاوره فناوری Veritis پیش بینی می کند که تحول دیجیتال جهانی می تواند منجر به ایجاد یک بازار با ارزش 1 تریلیون دلار تا سال 2025 شود. ناشر فناوری برتر ZDNet باور دارد که روندهای برتری که تحول دیجیتال را در سال 2022 هدایت می کنند شامل محیط های کاری متصل و هیبریدی و هایپر-اتوماسیون است که می تواند زمان راه اندازی یک محصول یا شرکت را تسریع کند. برای مثال، پس از سال گذشته، بیش از 44٪ از سازمان ها اقدامات اتوماسیون را اجرا کرده اند و 54٪ می خواهند از اتوماسیون برای بهبود کارایی عملیاتی در سال 2022 استفاده کنند. اگر هنوز یکی ندارید، شما نیاز به یک برنامه تحول دیجیتال برای سال آینده دارید. (اسلاید 11)

stars icon
5 questions and answers
info icon

Hyper-automation can accelerate a product or company's time-to-market by streamlining and automating processes, reducing manual tasks, and increasing operational efficiency. It allows for faster product development and delivery by automating repetitive tasks, improving accuracy, and reducing the time spent on these tasks. This leads to quicker decision-making, faster responses to market changes, and ultimately, a shorter time-to-market.

Having a digital transformation plan in 2022 is crucial for several reasons. Firstly, the global digital transformation market is projected to reach a size of $1 trillion by 2025, indicating a significant growth opportunity for businesses. Secondly, trends such as hybrid, connected workplaces and hyper-automation are expected to drive digital transformation in 2022. These trends can accelerate a product or company's time-to-market, making businesses more competitive. Lastly, many organizations are implementing automation initiatives to improve operational efficiency. Without a digital transformation plan, businesses may miss out on these opportunities and fall behind in the rapidly evolving digital landscape.

The pandemic has significantly influenced the implementation of automation initiatives in organizations. It has accelerated the global digital transformation, leading to an increase in automation initiatives. For instance, over 44% of organizations have implemented automation initiatives after the pandemic. Furthermore, 54% of organizations aim to use automation to improve operational efficiency in 2022. The pandemic has made it clear that having a digital transformation plan is crucial for organizations.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up
resource image

انعطاف پذیری در کار

Gartner تخمین زده است که استفاده از پلتفرم های همکاری بین سال های 2019 و 2021 به میزان 44٪ افزایش یافته است.در همین حال، شرکت تحقیقاتی و مشاوره ای پیش بینی کرد که 51% از کارمندان "دانش" جهانی و 32% از تمام کارگران در سراسر جهان تا پایان سال 2021 کاملاً از راه دور کار خواهند کرد. مک کینزی همچنین برآورد کرده است که 20% از نیروی کار جهانی می توانند بدون هیچ تأثیری بر بهره وری از خانه کار کنند. همانطور که ZDNet گزارش داد، تفاوت بین کار از راه دور، هیبریدی و انعطاف پذیر باید با ورود به سال 2022 بیشتر تعریف شود. مجله Wired نکته ای را مطرح کرد که برنامه های انعطاف پذیری محل کار باید "کی" ما کار می کنیم را همچنین "کجا" تعریف کنند. هرچه طرح شما باشد، انعطاف پذیری محل کار را در سیاست 2022 شرکت خود فراموش نکنید. (اسلاید 12)

stars icon
5 questions and answers
info icon

Workplace flexibility can significantly enhance a company's business strategy in several ways. Firstly, it can increase employee satisfaction and productivity. When employees have the flexibility to work in a way that suits their personal needs and lifestyle, they are likely to be happier and more productive. Secondly, it can reduce overhead costs. If employees are working remotely or on flexible schedules, companies can save on office space and other related costs. Thirdly, it can help companies attract and retain top talent. Many professionals today value workplace flexibility and are more likely to choose employers that offer it. Lastly, it can improve business continuity. In situations like the COVID-19 pandemic, companies with flexible work policies were able to continue operations with minimal disruption.

Yes, there are numerous case studies that demonstrate the effectiveness of collaborative platforms in increasing productivity. For instance, Gartner estimated that the use of such platforms increased by 44% between 2019 and 2021. McKinsey also estimated that 20% of the global workforce could work from home without any impact on productivity, suggesting that collaborative platforms play a significant role in maintaining productivity levels. However, it's important to note that the effectiveness of these platforms can vary depending on the specific circumstances and needs of each organization.

The main components of a successful workplace flexibility plan include clear communication, trust, and adaptability. Clear communication is essential to ensure all employees understand the expectations and guidelines of the flexibility plan. Trust is crucial as employers need to trust their employees to complete their tasks efficiently and effectively, regardless of their location. Adaptability is also key as both employers and employees need to be able to adapt to changes and unexpected situations. Additionally, the plan should define when and where work is to be done, and it should be regularly reviewed and updated to ensure it continues to meet the needs of the organization and its employees.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up
resource image

استراتژی های نوآوری

Gartner همچنین پیش بینی کرد که شرکت ها باید بر روی استراتژی های نوآوری که شامل هایپر اتوماسیون، مهندسی AI و مهندسی تصمیم گیری است تمرکز کنند تا به آنها در رشد کمک کند. هوش تصمیم گیری از چارچوب های تصمیم گیری و داده ها برای هدایت تصمیمات استفاده می کند. اینها توسط تلاش های هایپر اتوماسیون پشتیبانی خواهند شد، که از ابزارها و پلتفرم های خودکار زیادی به طور همزمان استفاده می کنند. این روندها با دستیابی به سال 2025 ادامه خواهند یافت، بنابراین برای سال آینده مهم است که برای آنها برنامه ریزی کنید. (اسلاید 15)

stars icon Ask follow up
resource image

ابتکارات آینده

با وجود تکنولوژی های بسیاری در افق که پتانسیل تغییر چشمگیر در چشم انداز کسب و کاری که امروز می شناسیم را دارند، مهم است که برنامه های خود برای ابتکارات آینده را متمایز کنید. به عنوان مثال، به روندهای متمرکز بر آینده که در حوزه های اتوماسیون، AI، تولید و زنجیره تامین، تکنولوژی های پایدار و حوزه های در حال ظهور مانند web3 و متاورس برجسته می شوند، توجه کنید. درباره چگونگی ترکیب پتانسیل این تغییرات در کسب و کار اصلی خود با رشد آنها به عنوان یک واحد فکر کنید و تا پنج سال آینده با نقشه راه تحول که می توانید برایش برنامه ریزی کنید، برنامه ریزی کنید. برای کمک بیشتر در این زمینه، چارچوب نوآوری و تحول ما را بررسی کنید. فکر کردن به آینده اغلب می تواند مفید باشد.(اسلاید 20)

stars icon Ask follow up
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download