resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Explainer

Preview

مقدمه

کاهش نقش وظایف تکراری ممکن است تهدید کننده به نظر برسد زیرا برخی از شغل ها جایگزین شده اند، اما همچنین اهمیت مهارت های نرم را افزایش می دهد. شرکت هایی که توانایی کارکنان خود را در زمینه هایی مانند آگاهی فرهنگی، ارتباطات، حل تعارض، مذاکره و بازخورد افزایش می دهند، بنابراین می توانند در بلند مدت بازده مثبتی را انتظار داشته باشند.

stars icon
Questions and answers
info icon

Soft skills training in the context of digital transformation has several benefits. As automation and AI take over repetitive tasks, the importance of soft skills such as communication, conflict resolution, and negotiation increases. These skills cannot be replicated by machines and are crucial for effective human interaction. Training in these areas enhances employees' capabilities, allowing them to navigate their roles with more creativity, empathy, and agility. This not only optimizes their human potential but also provides a positive return for companies in the long run.

Employees can optimize their human potential in the era of automation and AI by focusing on developing their soft skills. As repetitive tasks are increasingly automated, skills such as cultural awareness, communication, conflict resolution, negotiation, and feedback become more important. By enhancing these capabilities, employees can navigate their roles with more creativity, empathy, and agility.

Cultural awareness and communication play a crucial role in conflict resolution and negotiation. Understanding different cultures can help prevent misunderstandings and conflicts that may arise due to cultural differences. It allows for more effective communication, as it enables individuals to understand and respect differences, leading to more productive negotiations. Communication is key in expressing and understanding different viewpoints, which is essential in resolving conflicts and successful negotiation.

View all questions
stars icon Ask follow up
resource image
resource image

85٪ از موفقیت شغلی ناشی از داشتن مهارت های نرم توسعه یافته است و فقط 15٪ از دانش فنی. با آموزش مهارت‌های نرم مناسب، کارکنان می توانند نقش های خود را با خلاقیت، همدلی و چابکی بیشتری پیمایش کنند، در نهایت شرکت های خود را به موفقیت در جنبه های انسانی کسب و کار که ماشین ها نمی توانند تقلید کنند، هدایت می کنند.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

آگاهی فرهنگی و صلاحیت

چه از راه دور از خانه کار کنید یا در محل کار حضور داشته باشید، شما مجبورید همکاران، همکاران و رهبرانی را ملاقات کنید که تشکیل دهنده یک بافت غنی از پس زمینه ها و تجربیات فردی هستند. این اکوسیستم می تواند از طریق مدل چرخ تنوع، که شامل چهار لایه است، مشاهده شود:

resource image
  1. شروع با سبک فکری، که بعد اصلی است که چگونگی فکر و ارتباط ما را به طور طبیعی به عنوان انسان ها تعیین می کند.
  2. سپس ابعاد داخلی، مانند قومیت، جنسیت، سن.عناصر ابعاد داخلی بیشتر بر خارج از کنترل ما هستند، اما هنوز هم می توانند به راحتی تأثیر قدرتمندی بر رفتارها و نگرش های ما داشته باشند.
  3. پس از آن، ما به ابعاد خارجی می رسیم، مانند وضعیت اقتصادی اجتماعی، دین و معنویت، سوابق تحصیلی، عادات تفریحی و غیره. این عناصر در کنترل ما هستند و انتخاب هایی هستند که توسط عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی و تجربیات شخصی شکل گرفته اند.
  4. در نهایت، ما به ابعاد سازمانی می رسیم، مانند تجربه کار، وضعیت مدیریت، بخش.
stars icon
Questions and answers
info icon

Soft skills training can help employees optimize their human potential in the era of automation and AI by enhancing their ability to think creatively, empathize with others, and adapt to changes. These skills are not easily replicated by AI and are therefore crucial for human employees. Soft skills training can also help employees understand and manage their behaviors and attitudes, which can be influenced by various internal and external factors. This understanding can lead to improved communication, better decision-making, and more effective teamwork.

Organizational dimensions that affect our work experience and management status include factors such as the department we work in, our role within the organization, the level of responsibility we have, and our tenure or length of service in the organization. These factors can influence our interactions with others, our access to resources, and our career progression within the organization.

External dimensions like socioeconomic status, religion, and education background can significantly influence our choices in a professional setting. Socioeconomic status can affect the opportunities and resources available to us, which can shape our career paths and decisions. Religion can influence our values, ethics, and work habits, which can affect our choices and interactions in the workplace. Education background can shape our skills, knowledge, and attitudes, which can influence our career choices and professional development. These factors are shaped by environmental, social, and cultural factors and personal experiences, and are within our control to some extent.

View all questions
stars icon Ask follow up
resource image

کلیت موضوع تنوع در محل کار فقط در مورد تحمل نیست، بلکه دربرگیرنده پذیرش و بهره گیری از دیدگاه های متفاوت است که می تواند خلاقیت و تفکر خارج از جعبه را تحریک کند. بنابراین کارکنان با فرهنگ و آگاهی فرهنگی آماده ارائه بیشتر به سازمان و تبدیل شدن به عملکرد بالاتر هستند.

ارتباطات موثر

داستان سرایی خوب نباید محدود به زمانی باشد که یک شرکت نیاز به فروش محصولات به مشتریان دارد، بلکه باید به چگونگی ارتباط کارکنان با یکدیگر و با بالادستی ها نیز اعمال شود. چارچوب خوبی که باید در نظر گرفته شود وقتی شما داستان سرا هستید، 3R های داستان سرایی است. 3 R به معنی: قابل ارتباط، قابل توجه و مرتبط است.

stars icon
Questions and answers
info icon

The 3R's of storytelling - Relatable, Remarkable, and Relevant, have practical applications in soft skills training in several ways. Firstly, making a story relatable helps in building empathy and understanding among team members. Secondly, a remarkable story can inspire and motivate employees, fostering creativity and innovation. Lastly, ensuring the story is relevant helps in maintaining focus on the task at hand and makes the communication more effective. These elements combined can greatly enhance communication and interpersonal skills, which are key components of soft skills training.

Employees can implement the 3R's of storytelling in their daily communication by making their messages relatable, remarkable, and relevant. To make a message relatable, they should connect it to common experiences or emotions. To make it remarkable, they should include unique or surprising elements that make the message stand out. To make it relevant, they should ensure the message is directly related to the topic at hand or the audience's interests or needs.

Apple Inc. could greatly benefit from the 3R's of storytelling. Being relatable, they can share stories that connect with their customers on a personal level, enhancing brand loyalty. By being remarkable, they can share unique stories about their innovative products, standing out in the tech industry. Lastly, by being relevant, they can ensure their stories align with current trends and customer needs, keeping their brand and products at the forefront of consumers' minds.

View all questions
stars icon Ask follow up
resource image
  • قابلیت ارتباط در داستان سرایی به ایجاد شخصیت ها، موقعیت ها یا موضوعاتی اشاره دارد که با تجربیات، احساسات و چالش های مخاطبین همخوانی دارد. داستانی که قابل ارتباط باشد، افراد را قادر می سازد تا در سطح شخصی ارتباط برقرار کنند و همدلی و درک را تقویت کند.
  • باشد شگفت انگیز در داستان سرایی به معنی داشتن پیچ و تاب های غیرمنتظره، احساسات قوی یا بینش های عمیق است که داستان را فراموش نشدنی می کند. عامل شگفت انگیزی چیست که مخاطبین شما را متوقف می کند؟
  • اهمیت در داستان سرایی به چگونگی مرتبط بودن داستان با مسائل، علاقه ها یا نیازهای فعلی مخاطبین اشاره دارد. این موضوع ویژه ای در زمان ارتباط برقرار کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس روندها و تقاضاهای بازار فعلی اهمیت دارد.
stars icon Ask follow up
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

حل تعارض

با عمق بخشیدن به گفتگو درون یک نیروی کار چند فرهنگی و فصیح، نقشی که تکنیک های حل تعارض و مذاکره ایفا می کنند، بیش از پیش آشکار می شود. چارچوب هایی مانند مدل تعارض توماس-کیلمن کمک می کنند تا کارکنان بتوانند درک بهتری از سبک های خود و دیگران در مواجهه با تعارض داشته باشند.

مدل توماس-کیلمن پنج حالت اصلی مدیریت تعارض را بر اساس جنبه های اصرار بر روی محور y و همکاری بر روی محور x شناسایی می کند.برای مثال، در حالت رقابتی، که با قدرت بیان بالا و همکاری پایین همراه است، تمرکز درگیری برای پذیرش دیدگاه شما است. درک سبک ترجیحی مدیریت تعارضات و سپس تطبیق آن با شرایط می تواند منجر به حل و فصل های موثرتر و دینامیک محیط کار شود.

stars icon Ask follow up
resource image
resource image

سبک بازخورد

آخرین اما نه کمترین، هنر بازخورد. بازخوردها نه تنها سخت است که داده شوند، بلکه سخت است که دریافت شوند. احساسات و اگوها می توانند زمانی که کار کسی مورد انتقاد قرار می گیرد، بالا بروند. ماتریس بازخورد حدس زدن را از نحوه برخورد با بازخوردها حذف می کند. این ماتریس شامل چهار چهارگان کلیدی است: همکاری، تحقیق، اطلاع رسانی و اصلاحی.

stars icon Ask follow up

در نهایت، بازخورد باید فراتر از انتقاد ساده برود تا ابزاری برای توسعه شخصی و حرفه ای شود. این نه تنها برجسته کردن نقاط عالی را تشویق می کند، بلکه کاوش در امکانات آینده را نیز تشویق می کند.

resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

نتیجه گیری

مهارت های نرم در زمینه هایی مانند آگاهی فرهنگی، ارتباطات، حل تعارضات و بازخورد، دینامیک سازمانی را غنی می کند و کار را برای کارمندان جذاب تر می کند. این موضوع غیر قابل انکار است که کسانی که با مهارت های نرم خوب مجهز هستند، می توانند انرژی بیشتری را به ایده های خلاقانه که نوآوری را رانده، صرف کنند، یا حتی رهبران موثری شوند که بهترین را از همتایان خود بیرون بیاورند.در نهایت، در حالی که اتوماسیون به کاهش هزینه ها کمک می کند، استعدادهای انسانی مغز متفکری هستند که رشد کسب و کار آینده را به حرکت در می آورد و ایده بزرگ بعدی را به زندگی می برد.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download