resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Preview

خلاصه

چرا بسیاری از کسب و کارها شکست می خورند؟ اغلب، به این دلیل که آنها برنامه استراتژیک جزئی ندارند. بدون یک نقشه راه، یک سرمایه گذاری کمترین شانس موفقیت در گذر از نقطه A به نقطه B را دارد. بله، فرآیند برنامه ریزی استراتژیک دقیق زمان و منابع می طلبد، اما با ارائه برنامه‌ریزی استراتژیک ما، شما می توانید یک میانبر هوشمند بگیرید. اسلایدهای طراحی شده از پیش به شما اجازه می دهند تا نگاه سختی به جایی که سازمان شما به سمت آن حرکت می کند، جهت را تنظیم کنید، استعداد خود را هماهنگ کنید، پیام خود را ارتباط دهید و در بازی پیشی بگیرید.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های اسلاید

با این اسلاید، نتایج یک تحلیل فاصله استراتژیک, که مشخص می کند چه مراحل خاصی یک کسب و کار می تواند برای رسیدن به یک هدف بردارد، را به اشتراک بگذارید. برای شناسایی نقص ها، به بازه زمانی، عملکرد مدیریت و محدودیت های بودجه نگاه کنید.

resource image

اگر شما از یک ابزار تحلیلی تحلیل VRIO برای ارزیابی منابع یک شرکت و ارزیابی مزیت رقابتی آن استفاده کرده اید، این اسلاید را با یافته های خود در هر دسته: ارزش، نایابی، قابلیت تقلید و سازمان پر کنید.

resource image

با این اسلاید، نقشه استراتژی خود را ارتباط دهید. نقشه استراتژی به شما کمک می کند تا ارزیابی کنید و دیدگاه کسب و کار را بصریاً شفاف تر کنید، همچنین اهداف و اهداف استراتژیک را مشخص کنید و ارتباطات اساسی را تصویری کنید.

resource image
stars icon
1 questions and answers
info icon

To create a product slide, follow these steps:

1. Start with a clear title that communicates what the product is or does.

2. Include a high-quality image of the product. If possible, use a 3D image or multiple images from different angles.

3. Highlight the key features of the product. Use bullet points for clarity and brevity.

4. Explain the benefits of the product. How does it solve a problem or meet a need?

5. If applicable, include pricing information and where to buy the product.

6. Keep the design clean and simple. Avoid clutter and ensure the text is easy to read.

Remember, the goal of a product slide is to communicate the most important information about a product in a way that is easy to understand and compelling.

stars icon Ask follow up

بررسی اجمالی

برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است برای تعیین جهت برای کسب و کار شما از طریق ارزیابی موقعیت فعلی و بالقوه آن. فرآیند برنامه استراتژیک به شما اجازه می دهد تا تصویر بزرگتر، ماموریت و ارزش های شرکت، دیدگاه، همچنین اهداف بلند مدت و برنامه های عملی برای رسیدن به آنها را ثبت کنید.

در اینجا فهرستی از مدل ها برای بررسی برنامه ریزی استراتژیک وجود دارد:

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

کاربرد

"یک دیدگاه بدون استراتژی همچنان یک وهم است،" گفت استاد سابق رهبری هاروارد، لی بولمن. برای ساختن یک استراتژی کارآمد که وهم را به واقعیت تبدیل کند، از این پنج گام ساده برای تکمیل یک فرآیند برنامه ریزی استراتژیک استفاده کنید:

بیانیه دیدگاه خود را شناسایی کنید

اهمیت شناسایی یک بیانیه دیدگاه در این است که به رهبری شرکت و کارکنان آن یک هدف مشترک واضح فراهم می کند.

بیانیه ماموریت خود را شناسایی کنید

به ذینفعان خود یادآوری کنید که سازمان شما درباره چه چیزی بیشتر از همه اشتیاق دارد، برای چه چیزی ایستاده است، چرا وجود دارد و چه چیزی را قصد دارد بدست آورد.

یک تحلیل اختلاف انجام دهید

موانعی را که بین وضعیت فعلی کسب و کار شما و دیدگاه ایده آل آن وجود دارد، شناسایی و ارتباط بدهید.

اهداف را تعیین کنید

بدون اهداف، موفقیت غیرممکن است، بنابراین آنها را از ابتدا تعیین کنید و مطمئن شوید که پیاده سازی می شوند. نویسنده و مشاور دنیس ویتلی گفته است: "راز تنظیم هدف موثر در تعیین اهدافی است که به طور واضح تعریف شده اند، آنها را بنویسید و سپس چندین بار در روز با کلمات، تصاویر و احساسات روی آنها تمرکز کنید انگار که قبلاً آنها را بدست آورده ایم."

stars icon
5 questions and answers
info icon

Strategic planning aligns with digital transformation initiatives by providing a roadmap for the transition. It involves setting clear goals and focusing on them, which is crucial for any digital transformation initiative. The strategic planning process helps in identifying the digital tools and technologies that can help achieve these goals. It also helps in understanding the potential challenges and how to overcome them. Thus, strategic planning plays a vital role in the successful implementation of digital transformation initiatives.

Common challenges in applying strategic planning include lack of clear goals, inadequate resources, poor communication, and resistance to change. These can be overcome by setting clear and achievable goals, allocating sufficient resources, ensuring effective communication of the plan, and fostering a culture that embraces change. Regular review and adjustment of the plan can also help in dealing with unforeseen challenges.

Goal setting is a fundamental part of business strategy as it provides a clear direction and roadmap for the business. It helps in defining what the business wants to achieve and how it plans to do so. Goals serve as a guide for decision making and resource allocation. They also help in measuring progress and performance. Without goals, a business may lack focus and direction, making it difficult to achieve success. As Denis Waitley said, the secret to productive goal setting is in establishing clearly defined goals, writing them down and then focusing on them several times a day as if we've already achieved them.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

پیشرفت خود را ردیابی کنید

ردیابی پیشرفت بسیار حیاتی است و باید به طور مداوم نظارت شود. به طور منظم از تیم خود برای بروزرسانی ها و گزارش های وضعیت بپرسید. و به یاد داشته باشید که برنامه های استراتژیک و اهداف باید حداقل یک بار در سال بازبینی و به روز شوند تا شرایط جدید و تغییرات را منعکس کنند و اطمینان حاصل کنند که اهداف با وضعیت فعلی سازمان هماهنگ هستند.

stars icon
5 questions and answers
info icon

There are several effective ways to communicate strategic plans and goals to a team. Firstly, ensure that the goals are clear, concise, and understandable. Use simple language and avoid jargon. Secondly, use visual aids such as diagrams, charts, or presentations to illustrate the plans and goals. Thirdly, involve the team in the planning process. This will give them a sense of ownership and understanding of the goals. Fourthly, regularly update the team on progress towards the goals. This could be through meetings, emails, or reports. Lastly, be open to feedback and questions. This will ensure that everyone understands the plans and goals.

Regular status updates and reports play a crucial role in successful strategic planning. They provide a clear picture of the current state of the organization, allowing for timely adjustments and realignments. They help in tracking progress towards strategic goals and identifying any deviations or issues early on. This enables the organization to take corrective actions promptly, ensuring that the strategic goals remain aligned with the current state of the organization. Regular updates also facilitate communication and transparency within the team, fostering a sense of ownership and accountability.

Aligning goals with the most current state of the organization is crucial because it ensures that the strategic plans and objectives are relevant and achievable. It allows the organization to adapt to new conditions and changes, ensuring that the goals are not outdated or unattainable. This alignment also helps in tracking progress effectively and making necessary adjustments to the strategy.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up
resource image
resource image

مشاوره کارشناسان

شرکت NCR

صوفیا ویلیامز، معاون ارشد و مدیر عامل واحد تلکام و فناوری در شرکت NCR، در مورد برنامه ریزی استراتژیک چیزهایی می داند. "من همیشه احساس می کردم که برنامه ریزی استراتژیک سالانه فرصتی است برای رویاپردازی بزرگ و بازسازی تیم و کسب و کار خود،" او در مقاله خود برای فوربز می گوید.

ویلیامز برخی ایده ها را که می توانید در طول فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در نظر داشته باشید، به اشتراک می گذارد.

از ابتدا شروع کنید

با توجه به اینکه تیم رهبری نیاز به وقت برای انجام فرآیند، مانند مغز استرم، تعیین اهداف و توسعه یک برنامه عمل، منطقی است که از ابتدا شروع کنید. ویلیامز می گوید که او دوست دارد در وسط سال مالی شروع کند. "اگر بیشتر از این منتظر بمانید، ممکن است وقت تمام شود، زیرا در اواخر Q3 و Q4، همه بر روی بستن سال تمرکز خواهند کرد. بسیاری از برنامه کسب و کار من وابسته به کتاب های درآمد مکرر است، بنابراین باید تا 1 ژانویه آماده باشم. اگر نباشم، از ابتدا عقب هستم. این در تقریباً هر عنصری از نتایج سالانه نشان داده می شود. و بدیهی است که شروع زودهنگام به شما فرصت می دهد تا تصحیحات آخرین لحظه و غیرمنتظره را انجام دهید،" او می گوید.

stars icon
5 questions and answers
info icon

Unexpected course corrections in the strategic planning process can be managed by starting the planning process early. This allows ample time for brainstorming, goal setting, and action plan development. Starting early also provides the opportunity to make necessary adjustments or corrections as they arise. It's important to be ready to adapt and adjust the plan as needed, especially if the business plan is dependent on recurring revenue books of business. Being prepared and flexible allows for effective management of unexpected course corrections.

Having a strategic plan ready by the start of the fiscal year is crucial for several reasons. Firstly, it allows the leadership team to have ample time to brainstorm, set goals, and develop an action plan. Starting early also prevents running out of time as by late Q3 and Q4, everyone will be focused on closing out the year. If the plan is not ready by January 1, the business may already be behind, which can impact annual results. Lastly, starting early gives time for last-minute, unexpected course corrections.

The strategic planning process typically involves several key steps:

1. Setting clear, measurable goals: These should align with the company's mission and vision.

2. Conducting a SWOT analysis: This helps identify the company's strengths, weaknesses, opportunities, and threats.

3. Developing a strategy: This involves deciding on the actions and resources needed to achieve the goals.

4. Implementing the strategy: This includes communicating the strategy to all stakeholders and allocating resources.

5. Monitoring and adjusting the strategy: This involves tracking progress towards the goals and making necessary adjustments.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

تجدید نظر

اولین جلسه برنامه ریزی استراتژیک فرصتی عالی است برای نگاه تازه به دیدگاه و ماموریت شرکت زیرا کسب و کار، بازارها و شرایط ممکن است به سرعت تغییر کنند.

در آینده شروع کنید

"همیشه به آنچه در پیش رو است نگاه دقیقی بیندازید. من متوجه شده ام که اگر از جایی که هستید شروع کنید، فقط بهبودهای جزئی خواهید داشت،" ویلیامز می گوید.او توصیه می کند که از آینده شروع کنید و از داده ها برای شناسایی دینامیک های بازار، بازارهای قابل دسترس و نرخ رشد استفاده کنید.

برنامه اجرایی را ایجاد کنید

ایجاد یک برنامه اجرایی به شما کمک می کند تا به سوالاتی مانند: آیا نیاز به کارکنان بیشتری هست؟ آیا برای سرمایه گذاری افزایشی کافی است؟ کدام برنامه های موجود باید حذف شوند؟ آیا نیاز به یک پیشنهاد جدید هست؟ پاسخ دهید. سپس می توانید تصمیم بگیرید و اجرا را تضمین کنید.

ویلیامز می گوید: "شما باید در این مرحله به هر عواقب غیرمترقبه ای دقت کنید. انتظار می رود مکالمات صادقانه و پرشوری داشته باشید زیرا موفقیت همه در معرض خطر است. بحث و تصحیح را ادامه دهید تا هر برنامه فردی حمایت تیم را دریافت کند."

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download